انباریاکارگاه
باقرشهر فروشنده / اجاره دهنده هستم انباریاکارگاه ۷ ماه قبل
اجاره سوله در بندرعباس
بندرعباس فروشنده / اجاره دهنده هستم اجاره سوله در بندرعباس ۸ ماه قبل
سوله جهت دپو کالا
بندرعباس فروشنده / اجاره دهنده هستم سوله جهت دپو کالا ۸ ماه قبل
اجاره سوله
بندرعباس فروشنده / اجاره دهنده هستم اجاره سوله ۸ ماه قبل
اجاره یا رهن سوله و انبار
اراك فروشنده / اجاره دهنده هستم اجاره یا رهن سوله و انبار ۸ ماه قبل
اجاره انباری و کارگاه خ خاقانی
اروميه فروشنده / اجاره دهنده هستم اجاره انباری و کارگاه خ خاقانی ۹ ماه قبل