انباریاکارگاه
باقرشهر فروشنده / اجاره دهنده هستم انباریاکارگاه ۹ ماه قبل
اجاره سوله در بندرعباس
بندرعباس فروشنده / اجاره دهنده هستم اجاره سوله در بندرعباس ۱۰ ماه قبل
سوله جهت دپو کالا
بندرعباس فروشنده / اجاره دهنده هستم سوله جهت دپو کالا ۱۰ ماه قبل
اجاره سوله
بندرعباس فروشنده / اجاره دهنده هستم اجاره سوله ۱۰ ماه قبل
اجاره یا رهن سوله و انبار
اراك فروشنده / اجاره دهنده هستم اجاره یا رهن سوله و انبار ۱۰ ماه قبل
اجاره انباری و کارگاه خ خاقانی
اروميه فروشنده / اجاره دهنده هستم اجاره انباری و کارگاه خ خاقانی ۱۱ ماه قبل