دستبافت و ماشین بافت
سبزوار فروشنده / اجاره دهنده هستم دستبافت و ماشین بافت ۱۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۶ روز قبل
فروش صنایع دستی تولید در خانه
زاهدان فروشنده / اجاره دهنده هستم فروش صنایع دستی تولید در خانه ۳۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۱۹ روز قبل
فروش دریم کچر دست باف
یاسوج فروشنده / اجاره دهنده هستم فروش دریم کچر دست باف ۲۲ روز قبل