خریدارتراکتورتا12میلیون
ايلام خریدار هستم خریدارتراکتورتا۱۲میلیون ‎۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰ ماه قبل
تراکتور 399 پمپ کوچیک
اسدآباد فروشنده / اجاره دهنده هستم تراکتور ۳۹۹ پمپ کوچیک ۱۱ ماه قبل