شرکت خدماتی ، نظافتی،پرستاری
سمنان خدمات میدهم شرکت خدماتی ، نظافتی،پرستاری ۳ ساعت قبل
شرکت خدماتی
کرمانشاه خدمات میدهم شرکت خدماتی ۱۰ روز قبل
شرکت نظافتی هما
مشهد فروشنده / اجاره دهنده هستم شرکت نظافتی هما ۱۹ روز قبل
قالیشویی مخصوص
قم فروشنده / اجاره دهنده هستم قالیشویی مخصوص ۲۲ روز قبل
مربی خصوصی کودک
یزد فروشنده / اجاره دهنده هستم مربی خصوصی کودک ۲۵ روز قبل